ОСВЯЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ОСВЯЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Під час своєї  подорожі на зустріч випускників фізичного факультету Київського  Національного університету ім.Тараса Шевченка, яка відбувалася 10 - 11червня ц.р. в Києві, владика Іриней Білик освятив Інститут ядерних досліджень НАН України ще перед початком роботи цього наукового закладу з огляду на брак часу та на заплановані наступні зустрічі.

Інститут ядерних досліджень НАН України — створений 1970 року на базі відділу ядерної фізики Інституту фізики АН УРСР.

Складається з 27 наукових та науково-технічних відділів.

Від 1970 р. директором інституту був академік НАН України М. В. Пасічник, у 1974–1983 рр. — академік НАН України О. Ф. Німець, у 1984-2015 р. — академік НАН України І. М. Вишневський, з 2015 року — Слісенко Василь Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук,  завідувач відділу дослідницького ядерного реактору.

В інституті ведуться фундаментальні та прикладні дослідження у галузі ядерної фізики низьких і середніх енергій, ядерної енергетики та ядерних технологій, фізики твердого тіла, фізики плазми, радіоекології.

Експериментальну базу інституту складають унікальні в Україні ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний реактор ВВР-М (став до ладу 12 лютого 1960 р.; був першим ядерним реактором на теренах України), «гарячі камери» для роботи з радіоактивними матеріалами високої активності, циклотрони У-240 та У-120, тандем-генератор (електронний прискорювач) ЕГП-10К.

Основні напрями фундаментальних і прикладних робіт ІЯД охоплюють ядерну фізику, атомну енергетику, фізику твердого тіла та радіаційну фізику, фізику плазми, радіоекологію та радіобіологію. Програма досліджень інституту здійснюється в 27 наукових та науково-технічних відділах, в яких працює близько 760 співробітників, в тому числі 211 наукових працівників, з яких 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 42 доктори та 154 кандидати наук.

З більшості традиційних для інституту напрямів склалися широковідомі наукові школи під керівництвом відомих вчених: з нейтронної фізики (акад. НАНУ О. І. Лейпунський і акад. НАНУ М. В. Пасічник), фізики ядерних реакцій з зарядженими частинками (академік НАН України О. Ф. Німець), мікроскопічної теорії ядра (член-кореспондент НАНУ В. М. Струтинський, доктор фізико-математичних наук В. М. Коломієць), ядерної спектроскопії (член-кореспондент НАНУ Г. Д. Латишев і академік НАНУ І. М. Вишневський), неприскорювальної фізики елементарних частинок (член-кореспондент НАНУ Ю. Г. Здесенко).

Після Чорнобильської аварії співробітники ІЯД були в числі перших, хто взяв активну участь у боротьбі з її наслідками. Було встановлено рівень радіоактивного забруднення довкілля в різних регіонах України, розроблено та виготовлено численні прилади та установки для контролю за міграцією радіонуклідів в навколишньому середовищі, за станом паливовміщуючих мас об'єкта «Укриття», що в значній мірі сприяло пом'якшенню наслідків Чорнобильської катастрофи.

Наразі в інституті приділяється велика увага розробці новітніх ресурсозберігаючих радіаційних і плазмових технологій та впровадженню їх у виробництво. Зокрема, створено та впроваджено на АЕС України сучасне дозиметричне забезпечення та новітню систему моніторування радіаційного навантаження корпусів реакторів ВВЕР-1000, що дозволяє одержувати на високому науково-технічному рівні інформацію, необхідну для безаварійної експлуатації атомних енергоблоків та ефективного керування їхнім радіаційним ресурсом.

На технічній базі ІЯД створено регіональну технологічну лінію для радіаційної пастеризації і консервації харчових продуктів, використання якої в промислових масштабах сприятиме захисту споживачів від інфекційних захворювань та запобіганню втрат продуктів при зберіганні.

Створено автономні, високо надійні та безпечні нейтралізатори статичної електрики, що дають можливість суттєво знизити її шкідливий вплив при застосуванні у різноманітних галузях виробництва (хімічна, поліграфічна, паперова, текстильна тощо).

Розроблено і виготовлено спеціальні типи детекторів для спектроскопії заряджених ядерних частинок, використання яких значно підвищує ефективність реєстрації і якість даних ядерно-фізичних експериментів, що проводяться на прискорювачах ІЯД і ОІЯД (Дубна, Росія).

Запропоновано принципово нові конструкції плазмового металізатора для ефективної металізації дрібних деталей, який може застосовуватися в електроніці, оптиці, мікромеханіці та плазмохімічного реактора, який дає можливість синтезувати нові плівкові матеріали з металів та газів і може застосовуватись в спецелектрометалургії.

Розроблено технологічне обладнання для проведення роботи з високоактивними зразками йоду-131 та технецію, які можуть використовуватися для виробництва радіофармпрепаратів.

Результати радіоекологічних і радіобіологічних досліджень, отримані науковцями ІЯД, мають важливе значення для проведення екологічної експертизи під час проектування об'єктів ядерної енергетики та для оцінки впливу підприємств ядерного промислового комплексу на навколишнє середовище.

В інституті організована робота з професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів, які працюють у галузі фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів у відповідних міністерствах і відомствах, на ядерних об'єктах України.

Ряд робіт ІЯД відзначено Державними преміями України та Преміями Президії НАН України імені видатних вчених. В ІЯД видається журнал «Ядерна фізика та енергетика» (до 2006 року — «Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень»), щорічно проводяться наукові конференції та виходить з друку понад 300 статей та кілька монографій науковців.

В інституті здійснюється підготовка кадрів через аспірантуру, працює спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук із спеціальностей «фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій» та «теплові та ядерні енергоустановки». Багато кваліфікованих науковців ІЯД викладають у вищих навчальних закладах.

Інститут ядерних досліджень має широкі наукові зв'язки. Проводяться спільні дослідження з науковцями Росії, США, Франції, Німеччини, Італії, Австрії, Польщі, Швеції, Нідерландів, Японії та інших країн. Підтримуються робочі зв'язки з МАГАТЕ. Інститут координує діяльність українських фізиків у роботі Об'єднаного інституту ядерних досліджень (Дубна) та бере участь у роботі координаційної групи при НАЕК «Енергоатом» з наукового супроводу управління ресурсом корпусів реакторів.

e-max.it: your social media marketing partner